- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

По въпроса за съотношението между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение и издаваните постановления за възлагане на недвижим имот

У нас няма правна уредба за съотношението между производството по търговска несъстоятелност и други производства, насочени към удовлетворяване на кредитори от осребреното имущество на длъжника или на лица, които са учредили реално обезпечение за чужд дълг.