Принтиране

Кредиторите – свързани лица с длъжник в производство по несъстоятелност

Автор: Нели Маданска,
Последните по-значителни по обхват промени в Търговския закон - тези, въведени със Закона за изменение и допълнение на ТЗ, публикуван в ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., засегнаха и режима на търговската несъстоятелност.