- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност

Според чл. 616, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на всички кредитори на длъжника по търговски и нетърговски вземания.