Принтиране

„Държавен вестник“ между бр. 38/2020 г. и бр. 44/2020 г.

Автор: Труд и право,

Подбор на нормативни актове по тематика от списанието

ДВ, бр. 38 от 2020 г.

– Народно събрание

Закон за допълнение на Закона за енергетиката;

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

– Българска народна банка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

ДВ, бр. 40 от 2020 г.

– Министерски съвет

Постановление № 85 от 30 април 2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

– Комисия за енергийно и водно регулиране

Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

ДВ, бр. 44 от 2020 г.

– Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Законопроекти на дневен ред

На 29.04.2020 г. в Народното събрание е внесен ЗИД на Закона за туризма. Промените целят да подпомогнат туристическия бранш за по-бързото и безболезнено преодоляване на икономическата криза, породена от пандемията Covid-19, в дългосрочен план. С предложения проект се създава нова глава VІ-а „Ваучери за почивка“. Дават се правомощия на министъра на туризма да сключва договор с туроператори и туристичес­ки агенти  за издаване на ваучери за почивка. Те ще се заплащат от работодателя и ще се дават на работника/служителя ежемесечно по подобие на ваучерите за храна. Подобна система съществува в Германия, Франция, Унгария и др. страни. С новата глава се регламентира издаването на ваучерите,  плащането чрез тях и максималните комисиони, които търговските оператори могат да удържат. Според вносителите издаването на ваучери за почивка за 2020 г. следва да се финансира от държавата. Право да получат ваучери за почивка ще имат физически лица, които са внасяли осигурителни вноски не по-малко от осем месеца през последната календарна година; упражнили са право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и родители, чиито деца посещават училище, не са прекъсвали обучението си и не са повтаряли учебната година. Стойността на ваучерите за едно лице не може да бъде по-малко от 100 лв. Ваучерите за почивка ще бъдат освободени от данъчно облагане.