Принтиране

„Държавен вестник“ между бр. 24/2020 г. и бр. 37/2020 г.

Автор: Труд и право,

Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието

ДВ, бр. 25 от 2020 г.
• Министерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
• Министерство на енергетиката
Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването.

ДВ, бр. 26 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ДВ, бр. 28 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ДВ, бр. 29 от 2020 г.
• Министерски съвет

Постановление № 49 от 23 март 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

ДВ, бр. 30 от 2020 г.
• Комисия за финансов надзор

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

ДВ, бр. 33 от 2020 г.
• Народно събрание

Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение.

ДВ, бр. 34 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ДВ, бр. 37 от 2020 г.
• Министерски съвет

Постановление № 70 от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Репуб­лика България, в търгов­с­ките обекти, представляващи вериги от магазини.

ДВ, бр. 25 от 2020 г.
• Министерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
• Министерство на енергетиката
Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването.

ДВ, бр. 26 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ДВ, бр. 28 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ДВ, бр. 29 от 2020 г.
• Министерски съвет

Постановление № 49 от 23 март 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

ДВ, бр. 30 от 2020 г.
• Комисия за финансов надзор

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

ДВ, бр. 33 от 2020 г.
• Народно събрание

Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение.

ДВ, бр. 34 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ДВ, бр. 37 от 2020 г.
• Министерски съвет

Постановление № 70 от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Репуб­лика България, в търгов­с­ките обекти, представляващи вериги от магазини.