- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

„Държавен вестник“ между бр. 14/2020 г. и бр. 23/2020 г.

Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието

 ДВ, бр. 14 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта.
Закон за изменение и допълнение на Валутния закон.

ДВ, бр. 15 от 2020 г.
• Министерство на правосъдието

Наредба № Н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на образ­ци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

ДВ, бр. 17 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.

ДВ, бр. 18 от 2020 г.
• Министерство на земеделието, храните и горите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за дирек­тни плащания.

• Българска народна банка
Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове.

ДВ, бр. 19 от 2020 г.
• Министерски съвет

Постановление № 30 от 28 фев­руари 2020 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
Постановление № 35 от 4 март 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДВ, бр. 23 от 2020 г.
• Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

• Министерство на правосъдието
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.