- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Защита на мажоритарните съсобственици срещу договор за аренда в земеделието, сключен от миноритарния съсобственик

I. Въведение