Принтиране

Защита при неправомерно ползване на земеделски земи

Автор: Стойка Куртева,

ВЪПРОС: Установих, че друг ползвател частично е навлязъл в имот, който ползвам в реални граници, и е изорал пътя до него, с което ми е отнет достъпа до имота. За този имот не съм сключвал договори за наем или за аренда. Не съм подавал и декларация за ползването му пред общинската служба по земеделие. Имам ли право на обезщетение, след като не съм декларирал имота?
А. З., Плевен

ОТГОВОР: При неправомерно ползване на земеделски земи защитата на правата на собствениците може да се проведе по административен и по съдебен ред. Но на първо място, преди да се избере пътят за защита, е необходимо да се установи характерът на ползването. Налага се, защото освен по волята на собственика на земята с договор за наем, аренда или съвместно обработване, правно основание за ползването на земеделски имот може да възникне по административен ред. Допустимо е при формирането и разпределението на уедрени масиви за земеделско ползване в землището имотите, за които собствениците не са сключили договори за ползването им и не са декларирали формата на стопанисване и начина на трайно ползване по реда на чл. 37б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 69 от Правилника за прилагането му (ППЗСПЗЗ), да се разпределят между ползвателите в землището със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на имотите. Това е предвидено в чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. Срещу ползването на разпределените по административен ред имоти или части от тях, известни в практиката с названието „бели петна“, ползвателите им се задължават да преведат за стопанската 2014-2015 г. и за предходните стопански години – по банкова сметка за чужди средства на общината, а за следващите стопански години – по банкова сметка за чужди средства на областната дирекция „Земеделие“, средния размер на годишното рентно плащане за землището за предходната стопанска година в полза на собствениците, които в 10-годишен срок могат да получат полагащата им се сума от общината, съответно от областната дирекция „Земеделие“. Заповедта за разпределението на имотите – „бели петна“ се обнародва на страницата в интернет на Областната дирекция „Земеделие“ и на страницата в интернет на общината. Освен чрез интернет, информацията можете да получите от органите по поземлената собственост (областната дирекция „Земеделие“ и от общинската служба по земеделие), както и от общинската администрация, като посочите номерата на имотите от картата на възстановената собственост, съответно от кадастралната карта, ако за землището има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

В случай че за съответната стопанска година имотът е разпределен като „бяло петно“ и ползвателят е изпълнил задължението си за плащане, обезщетението за ползването ще получите от общината. Размерът му е нормативно установен – средният размер на годишното рентно плащане за землището за предходната стопанска година. Редът за определянето на стойността му е посочен в § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, въз основа на данни, предоставени от съответната общинска служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие. В комисията се включват представители на областната дирекция „Земеделие“ и началниците на съответните общински служби по земеделие. Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие“. С чл. 77б ППЗСПЗЗ е въведено изискването размерът на средното годишно рентно плащане да се определя, като се отчита начинът на трайно ползване на земеделските земи по методика, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите, в срок до 31 януари.

В случай че имотът е съсобствен, преди да се заключи, че се ползва неправомерно, е необходимо да се установи дали някои от съсобствениците не са сключили договори за ползването му. Справката може да се направи в общинската служба по земеделие, както и в службата по вписванията, където съответно се регистрират и вписват договорите за аренда и договорите за наем със срок над 1 година. В общинската служба по земеделие се регистрират и едногодишни договори за наем.

След като установите кой е ползвателят и че за ползването няма правно основание, можете да предложите доброволно уреждане на въпроса с обезщетението за ползване. В този случай средното рентно плащане за землището може да послужи като база за размера на обезщетението.

При непостигане на съгласие разполагате с административния ред на защита по чл. 34 ЗСПЗЗ. За целта се подава искане до кмета на общината за изземване на неправомерно ползваните имоти по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ, като се прилагат документите за собственост на земите, чието изземване претендирате. Кметът на общината е оправомощен служебно да изисква информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър за ползването на имота. В рамките на тази процедура с Ваше съгласие неправомерният ползвател може да заплати тройния размер на средното годишно рентно плащане за землищата в общината и на това основание процедурата да се прекрати. Ако ползвателят не преведе сумата, процедурата приключва със заповед за изземване на имота, която се изпълнява принудително със съдействието на органите на полицията.

По силата на разпоредбата на чл. 37в, ал. 7 ЗСПЗЗ приравнен с неправомерното ползване е и случаят, в който ползвателят на имот, разпределен по административен ред като „бяло петно“, не е изпълнил задължението си за плащане.

Тройният размер на средното рентно плащане за землищата в общината е приложим нормативно установен размер на обезщетението за ползване в процедурата за изземване на имот, ползван без правно основание. Средното рентно плащане за землищата в общината се определя в заповедта по § 2е от ДР на ЗСПЗЗ на директора на областната дирекция „Земеделие“.

Съгласно чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ в седемдневен срок от датата на издаване на заповедта за изземване ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банковата сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. Когато в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, заповедта за изземване се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение. В ал. 7 на чл. 34 е предвидено, че тези условия се посочват в заповедта за изземване.

Според съдебна практика понятието „ползване“ по чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ не се ограничава с обработване. Ползване на земеделски имоти е налице не само при обработването им, но и когато е ограничен достъпът до тях чрез разораване на полските пътища, като с оглед на справедливостта, дори частичното засяване и обработване, съчетано с ограничаване на достъпа до незасятата и необработена част от имота, попада в хипотезата на пълно ползване на имота по смисъла на чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ. (Така Решение № 356 от 29.05.2018 г. по
к. адм. д. № 332/2018 г. на Административен съд – Плевен
.)

Обстоятелството, че не сте декларирал имота по реда на чл. 69 ППЗСПЗЗ, не Ви лишава от правото да търсите обезщетение. Според Решение № 6 от 03.06.2011 г. на ВКС по гр. д. № 344/2010 г., III г. о., ГК, декларираните обстоятелства за формата на стопанисване и за начина на трайно ползване по реда на чл. 69 ППЗСПЗЗ са от значение при определяне на масивите за ползване и недекларирането на имота от собственика не го лишава от правото да търси обезщетение за лишаване от ползването на имота.

Провеждането на административния ред на защита не е предпоставка да потърсите обезщетението по общия исков ред.

Удължаването на сроковете и действието на административните актове по чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 09.04.2020 г.), съгласно ал. 2 на чл. 4 не се прилага за производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, каквото е това по чл. 34 ЗСПЗЗ.

Стойка КУРТЕВА, юрист