Принтиране

За възможността да се придобие по давност реална част от недвижим имот в урбанизирана територия по § 4 от ПЗР от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Автор: Георги Мулешков,
Повод за настоящата статия е правен спор, приключил с извънсъдебна спогодба. Казусът е интересен с това, че фактите са се сложили във времето при различна и динамично променяща се нормативна уредба. По-долу ще бъде направен опит да се даде разрешение на спора.