- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За противопоставимостта на аренден договор, сключен от съсобственик с миноритарен дял

Съсобственик с миноритарен дял от правото на собственост върху наследствен земеделски имот през 2016 г. е сключил аренден договор за срок от 15 години, без мое знание и съгласие, въпреки че притежавам повече от половината от дяловете върху земята.