Принтиране

За придобиването на вещни права върху земите с начин на трайно ползване „пасища, мери“ – публична общинска собственост

Автор: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
Инвестиционният интерес към пасищата и мерите - публична общинска собственост, нараства значително.