Принтиране

За наемa на земеделски земи от общинския поземлен фонд

Автор: Стойка Куртева,
През 2021 г. общинската служба по земеделие отказа да регистрира допълнително споразумение към договор за наем от 2017 г. на трайни насаждения от общинския поземлен фонд по съображения, че споразумението не е с нотариална заверка на подписите на страните и не е вписано в службата по вписванията. Има ли законово основание за отказа, при положение, че за валидно разпореждане с общински имоти се изисква само писмен договор?