- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За извънсъдебното разваляне на аренден договор поради неизпълнение на задължението за плащане на рента

Притежавам в съсобственост земеделска земя, която е отдадена под аренда през 2013 г.