Принтиране

За извънсъдебното разваляне на аренден договор поради неизпълнение на задължението за плащане на рента

Автор: Стойка Куртева,
Притежавам в съсобственост земеделска земя, която е отдадена под аренда през 2013 г.