- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За данъка при възмездно придобиване на земеделска и горска техника

Член 44 от Закона за местните данъци и такси