Принтиране

Спор за материално право при възстановяване или признаване на собственост върху земеделски земи

Автор: Борислав Найденов,
Легалната дефиниция за земеделски земи се съдържа в чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - това са тези земи, които са предназначени за земеделско производство и не се намират в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план, или с околовръстен полигон, не са включени в горския фонд, не са застроени със сгради на промишлени или други стопански предприятия, почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени организации, нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради и не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към такива съоръжения.