- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Кога се заличава служебно вписване на договор за наем на земеделски имоти?

Параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г., изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.)