- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция

На 22.12.2020 г. изтече действието на временната забрана за разпореждане със земите от остатъчния поземлен фонд – общинска собственост (т. нар. земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – ЗСПЗЗ).