Принтиране

Изменения в правния режим на общинските мери и пасища и на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Автор: Стойка Куртева,
Измененията в § 95 и 96 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 08.09.2020 г.) се отнасят до чл. 25, ал. 3, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 100 от 2015 г.)1. Те засягат правния режим на общинските мери и пасища и на земите от остатъчния поземлен фонд, т. нар. „земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ“.