Принтиране

Преглед на „Държавен вестник“ (бр. 37/2020 г. – бр. 44/2020 г.)

Автор: Труд и право,

Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието

  • ДВ, бр. 38 от 2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за изменение на Наредба

№ РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища.

  • ДВ, бр. 39 от 2020 г.

Министерство на енергетиката, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

  • ДВ, бр. 42 от 2020 г.

Министерски съвет

Решение № 306 от 7 май 2020 г. за приемане на Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.

  • ДВ, бр. 44 от 2020 г.

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Законопроекти на дневен ред

В Народното събрание предстои второ гласуване на ЗИД на Закона за устройство на територията. Той е обединен законопроект на базата на приетите на първо гласуване ЗИД на ЗУТ и ЗД на ЗУТ. Изготвен е и проектът на доклада за второ гласуване от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, след постъпилите предложения на народни представители между първо и второ гласуване. Част от промените засягат заварените и търпими строежи. Член 195, ал. 5 и 6 се променя, като кметовете на общините могат да задължат със заповеди собствениците на  заварени и търпими строежи да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни селскостопански и други обекти, временни постройки, септични ями, насаждения, канализационни съоръжения, както и да извършат необходими работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването и хигиената.

Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени от самосрутване, създаващи условия за избухване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

Друга част от предлаганите промени са свързани с управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, както и с поддръжката, дооборудването или подобряването на елементи на приемо-предавателни станции, като част от електронните съобщителни мрежи.