Принтиране

Преглед на „Държавен вестник“ (бр. 13/2020 г. – бр. 25/2020 г.)

Автор: Труд и право,

Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието

• ДВ, бр. 13 от 2020 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
Държавна агенция „Национална сигурност“, Българска народна банка
Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

• ДВ, бр. 18 от 2020 г.
Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за собствеността.
Министерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

• ДВ, бр. 21 от 2020 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.
Министерски съвет
Постановление № 42 от 10 март 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г.

• ДВ, бр. 22 от 2020 г.
Народно събрание
Решение за обявяване на извънредно положение.

• ДВ, бр. 23 от 2020 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.