Принтиране

Търпимите строежи в чужди имоти и правото на собственост

Автор: Иван Николаев,
Режимът на търпимост по § 16 от ПР на Закона за устройство на територията - ЗУТ, (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) и по § 127 от ПЗР на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) позволява запазването на строежи, построени без строителни книжа, но „допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон“ (ЗУТ) (§ 16), или „допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби“ (ЗУТ) (§ 127).