Принтиране

Решение № 279 от 12.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 2905/2017 г., II т. о., ТК

Автор: ВКС,
Към групата на мълчаливо уговорените задължения по закон следва да бъде отнесено и изискването, установено в чл. 168, ал. 4, пр. 1 ЗУТ, според която предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа, като неизпълнението им води до пораждане на отговорност за строителя по чл. 163 ЗУТ.