- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Премахване на „временни строежи“, разрешени по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) при действието на ЗУТ

Строежи с временен устройствен статут са тези, по отношение на които е издадено разрешение за строеж по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 ППЗТСУ върху земя – общинска собственост, респективно държавна собственост.