Принтиране

Практически проблеми в инвестиционния процес, възникнали след измененията и допълненията на Закона за устройство на територията през последните години

Автор: Милка Гечева,
Като се проследят мотивите за предлаганите изменения и допълнения на ЗУТ от последните няколко години, прави впечатление, че целта на по-голямата част от измененията е да се постигане все по-значимо намаляване на административната тежест в инвестиционния процес.