- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отражение върху задълженията на гражданите на последното изменение на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.)

Наредбата за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите е разработена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и е обнародвана в ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.