Принтиране

Особености на производството за изменение на действащ подробен устройствен план по реда на чл. 135а ЗУТ (нов – ДВ, бр. 16 от 2021 г.)

Автор: Валентина Бакалова
Приетите в началото на 2021 г. изменения и допълнения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са обект на основателни критики.