- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености и проблеми при започване и изпълнение на инфраструктурни строежи

В по-голямата си част строежите на техническата инфраструктура са линейни мрежи и съоръженията към тях. Избраните трасета преминават през множество различни по своето предназначение, статут и собственост имоти.