- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои въпроси във връзка с гаранционната отговорност на строителя по чл. 160 от Закона за устройство на територията

I. Описание на гаранционната отговорност