- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изграждане на улични мрежи по неприложена улична регулация

Въпросите, свързани с реда и условията за изграждане на подземни улични мрежи през участъци от улици с неприложена улична регулация, за пореден път излязоха на преден план след влизането в сила на новото правило (изискване) на чл. 148, ал. 16 от Закона за устройство на територията – ЗУТ (нова – обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г.), което предвиди задължително прилагане на уличната регулация като абсолютна предпоставка за издаване на разрешение за строеж за извършване на строителство в урегулираните имоти.