Принтиране

Бележки по Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд по конст. д. № 2/2020 г.

Автор: Валентина Бакалова,
В „Държавен вестник“, бр. 92 от 27.10.2020 г. бе обнародвано Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд (КС) по конст. д. № 2/2020 г. С Решението са обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 ЗУТ в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ и....