- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Актуални въпроси по прилагането на заварените подробни устройствени планове при одобрена кадастрална карта

По данни на Агенцията по геодезя, картографи и кадастър (АГКК) към януари 2020 г. 91,70% от територията на страната е с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.