- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане

Една от продължаващите практики при извършването на строителни и монтажни работи (СМР) е извършената работа, след приемането й от възложителя, да се заплаща на основание изготвен между страните т. нар. акт образец 19, в който са описани всички извършени СМР, вложените количества материали, стойност на работата, и обобщена сметка за дължимата от възложителя на строителя сума.