Принтиране

Възможни ли са разпоредителни действия от името на етажната собственост?

Автор: Стоян Ставру,
Съгласно неговия първи член, Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.