- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси на осигуряване на достъп и преминаване през недвижими имоти

В житейската практика не са малко случаите, при които правните субекти срещат проблеми при получаване на достъп било до собствения си имот, било във връзка с упражняване на правата си върху него.