Принтиране

Условия за общ достъп за подземно паркиране в сгради в съседни урегулирани имоти

Автор: Александър Георгиев,
В ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ). С § 12 от него е създадена новата разпоредба на чл. 43, ал. 4 на Закона за устройство на територията (ЗУТ).