Принтиране

Сравнение между правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността и сходни с него правни институти

Автор: Веселина Лекова,
Методологическата рамка на настоящата разработка е изведена от теоретичните и практическите постановки на правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността (ЗС) и сходните с него правни институти - правото на ползване по чл. 56-62 ЗС, и сервитутните права на преминаване по чл. 192 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и по чл. 36-38 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ).