- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съпоставка между ревандикационния иск, договорните искове за предаване или връщане на вещи в натура и вещните искове за защита на правото на собственост и владение

Установителният иск дава възможност на всяко лице да предявява иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.