Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 67 и чл. 66 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
От кой момент започва да тече погасителната давност по чл. 67 от Закона за собствеността в случаите, в които съществуващата в режим на суперфициарна собственост сграда погине - от момента, в който същата загуби характеристиките си на „груб строеж“ по смисъла на § 5, т. 46 от ДР на ЗУТ, или от момента, в който окончателно са премахнати останалите конструктивни елементи от поземления имот и теренът е разчистен?