- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ревандикационният иск – предпоставки, тежест на доказване, сила на пресъдено нещо и защита на ответника

Ревандикационният иск води началото си от римското право, откъдето произхожда и наименованието му – rei – вещ, и vindicatio – защита.