- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Придобиване на имот от търговец

В интерес на страните по сделките е познаване и съпоставка на правните последици при различните варианти да се придобие собственост върху недвижим имот, който е включен в активите на търговец.