Принтиране

Прекъсване на придобивната давност с признаване

Автор: Цветалина Петкова,
Придобиването по давност е един от предвидените в чл. 77 от Закона за собствеността (ЗС) способи за придобиване на правото на собственост (titulus aquirendi).