- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността

С регламентирането на правото на ползване на земята от суперфициарния собственик в чл. 64 от Закона за собствеността (ЗС) законодателят прилага принципа на справедливост, като едновременно закриля и защитава признатите от правото интереси на суперфициарния собственик, като търси баланса им с обоснования предел на ограничаване на правата на собственика на поземления имот.