- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практически проблеми относно изградените в недвижимите имоти съоръжения за пренос или разпределение на електрическа енергия

В Закона за енергетиката (ЗЕ) и в съответните подзаконови нормативни актове липсва легално определение за трафопост