Принтиране

Отпадане на наказуемостта на деянието и влиянието върху отмяната на дарението в случаите на чл. 227, ал. 1, б. „а“ и „б“ ЗЗД

Автор: Катя Владимирова
Причините за отмяна на дарението са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 227, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), а именно когато дареният: