Принтиране

Ограничения на частната собственост при обявяване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие

Автор: Александър Георгиев,
Предмет на разглеждане в настоящата публикация е постановеното Решение № 14 от 12.10.2021 г. по конст. д. № 14/‌2020 г. (РКС № 14 от 2021 г.), с което Конституционният съд (КС) се е произнесъл по искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие1 (ЗБР), както и съответствието на въпросното решение с останалата практика на КС.