- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс

Разпоредбата на чл. 444, т. 7 ГПК