- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои особени хипотези на уреждане на отношенията между собственик и владелец

Право на задържане на владелеца за направените от него подобрения