- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността

Предмет на настоящия анализ е въпросът доколко с иска по чл. 109 от Закона за собствеността (ЗС) могат да бъдат защитавани определени екологични стандарти, включително такива, чието постигане се свързва със спазването на предвижданията на общите и подробните устройствени планове относно предназначението на недвижимите имоти, попадащи в техния обхват.