Принтиране

Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността

Автор: Стоян Ставру,
Предмет на настоящия анализ е въпросът доколко с иска по чл. 109 от Закона за собствеността (ЗС) могат да бъдат защитавани определени екологични стандарти, включително такива, чието постигане се свързва със спазването на предвижданията на общите и подробните устройствени планове относно предназначението на недвижимите имоти, попадащи в техния обхват.